Dispečers (klientu apkalpošanas operators)

Galvenie darba pienākumi:

 • pieņemt, reģistrēt un koordinēt telefonu zvanus, elektroniski vai rakstiski saņemtos avārijas, plānoto remontdarbu, kā arī ar inženiertīklu saistītu nepieciešamo uzturēšanas darbu pieteikumus un ziņojumus no klientiem;
 • sagatavot darba uzdevumus, kontrolēt un reģistrēt to izpildi;
 • nodrošināt dispečerdienesta programmas datu pastāvīgo aktualizēšanu atbilstoši faktiskajai situācijai.

Prasības pretendentiem:

 • vismaz profesionālā vidēja izglītība;
 • izcilas valsts valodas zināšanas;
 • spēja koordinēt citu darbinieku darbu un nodrošināt izsaukumu racionālo plānošanu;
 • prasme izvērtēt saņemto informāciju un pieņemt lēmumus paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • spēja ātri un efektīvi apstrādāt informāciju;
 • prasme darbā ar datoru;
 • ļoti labas komunikācijas spējas;
 • iemaņas lietišķās dokumentācijas noformēšanā;
 • pieredze darbā ar zvanu centra programmu un līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu darba vietu ar iespēju iegūt neatsveramu darba pieredzi pašvaldības kapitālsabiedrībā;
 • regulāru kvalifikācijas paaugstināšanu un apmācības;
 • stabilu atalgojumu no 800 EUR līdz 860 EUR (bruto)/mēnesī, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām;
 • profesionālu, atsaucīgu un draudzīgu darba kolektīvu.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt SIA “Rīgas serviss” līdz 15.06.2021. uz e-pastu: info@rigasserviss.lv ar norādi „Dispečers”.Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Būvuzraugs

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt pirmsavārijas darbu novērtēšanu un apjomu noteikšanu;
 • apsekot objektus, novērtēt objektu tehnisko stāvokli;
 • pārbaudīt un kontrolēt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
 • iepazīties ar pasūtītāja un būvdarbu veicēja, līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu izpildi;
 • pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;
 • pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;
 • pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojektu risinājumiem un apjomiem;
 • izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā vai apsekošanas aktā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;
 • piedalīties izpildīto būvdarbu pieņemšanā;
 • veikt tiešā vadītāja norādījumus un rīkojumu kvalitatīvu, savlaicīgu izpildi;
 • ziņot vadībai par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;
 • sagatavot un iesniegt vadībai nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem, iekšējiem kārtības noteikumiem un kvalitātes standartiem;
 • veikt izpilddokumentācijas pārbaudi, parakstīšanu un pieņemšanu glabāšanā. Izpildīto darbu pieņemt pēc pilnīgi izpildītā darba, visu atbildīgo personu klātbūtnē.
 • precizitāte darbā, enerģiskums, augsta atbildības izjūta par uzdotā darba izpildi, veiksmīgas komunikācijas prasmes, lojalitāte, iniciatīva.

Prasības pretendentiem:

 • Būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu būvuzraudzībā;
 • Darba tiesisko attiecību reglamentējošo LR spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • Pieredze publisku un industriālu ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
 • Labas plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • Labas prasmes strādāt ar datoru MS Windows, MS Offic, MS Excel;
 • Latviešu, krievu, vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • Labas komunikācijas prasmes;
 • Teorētisko un praktisko zināšanu pielietošana praksē;
 • Darba pieredze specialitātē vismaz 3 gadi;
 • “B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu darba vietu ar iespēju iegūt neatsveramu darba pieredzi pašvaldības kapitālsabiedrībā;
 • regulāru kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • stabilu atalgojumu, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālu, atsaucīgu un draudzīgu darba kolektīvu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) sūtīt SIA “Rīgas serviss” uz e-pastu: info@rigasserviss.lv ar norādi „Būvuzraugs”.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām