Finanšu dokumenti

 1. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2020.gada 3.ceturkšņa pārskats.
 2. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2020.gada 2.ceturkšņa pārskats.
 3. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2020.gada 1.ceturkšņa pārskats.
 4. SIA “Rīgas serviss” auditēts 2019.gada pārskats
 5. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2019.gada 4.ceturkšņa pārskats.
 6. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2019.gada 3.ceturkšņa pārskats.
 7. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2019.gada 2.ceturkšņa pārskats.
 8. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2019.gada 1.ceturkšņa pārskats.
 9. SIA “Rīgas serviss” auditēts 2018.gada pārskats.
 10. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2018.gada pārskats.
 11. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2018.gada 1.pusgada pārskats.
 12. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2018.gada 1.ceturkšņa pārskats.
 13. SIA “Rīgas serviss” auditēts 2017.gada pārskats.
 14. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2017.gada pārskats.
 15. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2017.gada 3.ceturkšņa pārskats.
 16. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2017.gada 2.ceturkšņa pārskats.
 17. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2017.gada 1.ceturkšņa pārskats.
 18. SIA “Rīgas serviss” auditēts 2016.gada pārskats.
 19. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2016.gada pārskats.
 20. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2016.gada 3.ceturkšņa pārskats.
 21. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2016.gada 2.ceturkšņa pārskats.
 22. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2016.gada 1.ceturkšņa pārskats.
 23. SIA “Rīgas serviss” 2015.gada pārskats.

SIA “Rīgas serviss” (turpmāk – Sabiedrība), kā publiskas personas kapitālsabiedrībai, pastāv ierobežojumi dāvinājumu (ziedojumu) veikšanai saskaņā ar:

 • likumu “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” (turpmāk – Likums);
 • noslēgto līgumu ar Rīgas pilsētas pašvaldību par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustāmo īpašumu apsaimniekošanu.

Atbilstoši Likumā noteiktajām laika posmā no 2015. gada līdz šim brīdim Sabiedrība nav veikusi un nav saņēmusi dāvinājumus (ziedojumus).

Informācija par plānotām un notikušām dalībnieku sapulcēm

SIA “Rīgas serviss” 2020.gada plānoto un notikušo dalībnieku sapulču informācija

Dalībnieka sapulces protokola Nr.

Dalībnieka sapulces protokola datums Izskatāmā jautājuma Nr. Darba kārtība

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmums

1

25.02.2020.

1

Par SIA “Rīgas serviss” ārējā neatkarīgā izvērtējuma atzinuma starpziņojuma izskatīšanu Pieņemt zināšanai un uzdot ievest ieteikumu vai sniegt pamatojumu par ieteikumu ieviešanas šķēršļiem

2

Par SIA “Rīgas serviss” 2019.gada budžeta izpildes radītājiem Pieņemt zināšanai

3

Par SIA “Rīgas serviss” 2020.gada budžetu Piekrist budžeta apstiprināšanai

2

23.03.2020

1

SIA “Rīgas serviss” 3 (trīs) līgumu saskaņošana Piekrist 3 līgumu noslēgšanai

3

30.04.2020

1

Par SIA “Rīgas serviss” 2019.gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2019.gada pārskata apstiprināšanu Apstiprināt 2019.gada pārskatu

2

Par SIA “Rīgas serviss” zvērināta revidenta ievēlēšanu 2020.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu Apstiprināt 2020.gada pārskata revidentu

3

Par SIA “Rīgas serviss” līguma saskaņošanu ar SIA “AUTO26” Piekrist noslēgt līgumu

4

Citi ar SIA “Rīgas serviss” darbību saistīti jautājumi Uzdot sagatavot informāciju izskatīšanai nākamajā dalībnieku sapulcē

 

4

notiek

saskaņošana

1

Par SIA “Rīgas serviss” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023. gadam apstiprināšanu [..]

2

Par SIA “Rīgas serviss” GPS sistēmas uzstādīšanas izmaksu izvērtējuma izskatīšanu [..]

3

Par SIA “Rīgas serviss” Valdes nolikuma apstiprināšanu [..]