PAR MUMS

SIA “Rīgas serviss” 2009. gada oktobrī izmainīja savu nosaukumu.  SIA „Rīgas serviss” iepriekšējais nosaukums bija Rīgas pašvalības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Stūre”. RP SIA „Stūre” tika dibināta 1992. gadā. Uzņēmuma pamatdarbība bija pirmsavārijas un avārijas gadījumu novēršana pašvaldības namīpašumos.

SIA “Rīgas serviss” visas (100%) kapitāla daļas pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai.

Šobrīd SIA “Rīgas serviss” nodarbojas ar Rīgas pilsētas skolu un pirmskolas izglītības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī apsardzi. Sabiedrība savu funkciju realizēšanai veic pirmsavārijas situāciju novērtēšanu un novēršanu, avārijas remontus ēkām, izpildot elektroapgādes sistēmu, ūdensvadu bojājumu novēršanas remontdarbus, namdara darbus un nodrošina apsardzes sistēmu uzstādīšanu un apkalpošanu, patrulēšanu un fizisko apsardzi.

Pašvaldība, pamatojoties uz lēmumu1, ar Sabiedrību noslēgusi līgumu2, ar kuru Pašvaldība uzdod Sabiedrībai un Sabiedrība apņemas veikt Pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu.

Misija – veidot nekustamo īpašumu pārvaldīšanas, apsaimniekošanas, remontu veikšanas, kā arī inženiertehnisko tīklu avārijas novēršanas un to seku likvidēšanas tādu standartu, kas ļauj īstenot efektīvu Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu un nodrošināt nekustamo īpašumu vērtības saglabāšanu.

Vīzija – būt uzticamam partnerim Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumu pārvaldīšanā Rīgā. Piemērot labas pārvaldības principus un pamatojoties uz augsti kvalificēta personāla zināšanām un pieredzi, nodrošināt apkalpošanas un pārvaldīšanas pakalpojumus.

Vērtības – ilgtspējīgas kapitālsabiedrības būtība sakņojas pamata vērtībās, kuras paliek nemainīgas laika gaitā. Šādas kapitālsabiedrības pastāvēšanas mērķis nav peļņas gūšanā. Vērtības pamato daudz dziļāku pastāvēšanas jēgu un nozīmi gan kapitālsabiedrības darbiniekiem, gan sabiedrībai kopumā. Ilggadējās darbības rezultātā Sabiedrībai ir izveidojušās tādas vērtības, uz kurām balstās pati Sabiedrība un kuras ir svarīga gan Rīgas pilsētas pašvaldībai, gan tās klientiem:

 1. Uzticamība – darbojamies ilgtermiņā un pildām dotos solījums, līdz ar to Sabiedrības darbinieki un Rīgas pilsētas pašvaldība var uz mums paļauties.
 2. Atbildīga attieksme – uzņemamies atbildību par ikvienu veicamo darbu. Darbinieki ir mūsu vērtība, kas godprātīgi pilda savus pienākumus.
 3. Orientēšanās uz rezultātu – izvirzīto uzdevumu izpilde solītajā termiņā un apjomā, iniciatīva, radoša un proaktīva rīcība nepieciešamā rezultāta sasniegšanā.
 4. Atklātība – Sabiedrības darbība ir caurskatām un saprotama visiem – darbiniekiem, sabiedrībai, kapitāldaļu turētājam.

Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis – sabiedrības interesēs nodrošināt pašvaldības izglītības, kultūras, veselības aprūpes, sociālās palīdzības un policijas iestādēs kvalitatīvu un ilgtermiņā lietderīgu pilna cikla apsaimniekošanu. Panākt iestāžu nepārtrauktu, pilnvērtīgu pieejamību un drošu darbību, kā arī efektīvu resursu izmantošanu.

SIA “Rīgas serviss” nefinanšu un finanšu mērķi

Atsaucoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, XII. sadaļu “Kapitālsabiedrības mērķi un vidēja termiņa darbības stratēģija” noteikumiem, kapitāla daļu turētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldība, nosaka finanšu un nefinanšu mērķus.

NEFINANŠU MĒRĶI ir specifiskie Pašvaldības noteiktie nefinanšu mērķi nozares politikas īstenošanai, kā arī nefinanšu mērķi atbilstoši kapitālsabiedrības komercdarbības specifikai (tajā skaitā darbības (biznesa) mērķi, korporatīvās sociālās atbildības mērķi, ieguldījumi pētniecībā un attīstībā).

Sabiedrībai noteikti šādi nefinanšu mērķi:

 • KVALITATĪVA UN ILGTSPĒJĪGA NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PILNA CIKLA APSAIMNIEKOŠANA
 • DARBINIEKU KVALIFIKĀCIJAS UN PROFESIONĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪŠANA
 • INOVATĪVU TEHNOLOĢIJU UN RISINĀJUMU INTEGRĀCIJA ĒKU APSAIMNIEKOŠANAS PROCESOS

Sabiedrībai noteikti šādi finanšu mērķi:

 • SAGLABĀT STABILU KOPĒJO IEŅĒMUMU APJOMU, LĪDSVAROT IZDEVUMUS AR IEŅĒMUMIEM
 • NODROŠINĀT SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS RENTABILITĀTI
 • VEIKT INVESTĪCIJAS SABIEDRĪBAS MATERIĀLI TEHNISKAJĀ NODROŠINĀJUMĀ UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU (IT) RISINĀJUMOS DARBA EFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI

Informācija par SIA “Rīgas serviss” noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2015.-2019.gadā.

Informējam, ka Rīgas pilsētas pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārākumiem, pilda Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālr. Nr.67026859 un tālr.Nr.67012031, e-pasts: bac@riga.lv).


1 Rīgas domes 15.01.2013. lēmums Nr. 5756 “Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rīgas serviss””

2 Rīgas pilsētas pašvaldības un SIA “Rīgas serviss” 11.02.2013. Līgums par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu Nr. RD-13-255-lī.

Vienošanās Nr.12 pie RD-13-255_lī

SIA “Rīgas serviss” valdes sastāvā ir viens loceklis – valdes priekšsēdētājs.

Informācija par valdes priekšsēdētāju:

Juris Redzobs

Pilnvaru termiņš – 2024. gada 17. aprīlis.

Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti, ieguvis profesionālo maģistra grādu būvniecībā un sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā.

Par SIA “Rīgas serviss” valdes priekšsēdētāju iecelts 2019. gada 18. aprīlī. 2018. gadā uz laiku bija iecelts uzņēmuma valdes locekļa amatā. Laika posmā no 2013. gada līdz 2018. gadam ieņēma Plānošanas un apsaimniekošanas nodaļas vadītāja amatu Rīgas domes Īpašuma departamentā, nodrošinot Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas procesu plānošanu un kontroli, savukārt, no 2011. gada līdz 2013. gadam strādāja par projektu vadītāju  Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldē.

Darbības sfēra – vadīt uzņēmuma struktūrvienību darbu, veikt uzņēmuma stratēģijas un finanšu vadības pārraudzību, to  izpildes kontroli, izstrādāt uzņēmuma mērķus struktūrvienību vadītajiem, vadīt tos un motivēt, noteikt struktūrvienību vadītāju darba saturu un darbu izpildes novērtēšanu, koordinēt, uzraudzīt un attīstīt uzņēmuma pamatdarbības procesus, pārstāvēt uzņēmumu visās valsts, pašvaldību, administratīvajās u. c. iestādēs.

Darbības mērķis – nodrošināt vienotu, racionālu un lietderīgu pašvaldības izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sociālās palīdzības iestāžu ēku, ka arī neapdzīvoto un saimnieciskajai darbībai neizmantoto ēku apsaimniekošanas procesu.

SIA “RĪGAS SERVISS” VALDES NOLIKUMS

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. SIA “Rīgas serviss” (turpmāk – Sabiedrība) Valdes nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Sabiedrības valdes (turpmāk – Valde vai Valdes loceklis) darba organizāciju, tiesības, pienākumus un atbildību.
1.2. Valde pieņem lēmumus visos Sabiedrības darbības jautājumos, izņemot jautājumus, kuros lēmumus saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Sabiedrības statūtiem (turpmāk – Statūti) pieņem kapitāla daļu turētājs dalībnieku sapulcē.
1.3. Valde vada un pārzina visas Sabiedrības lietas. Valde pārstāv Sabiedrību, pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās finanšu līdzekļiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu, Statūtu un Nolikuma prasībām, dalībnieku sapulces lēmumiem un apstiprinātā Sabiedrības budžeta ietvaros.

2. VALDE

2.1. Valde – izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību.
2.2. Valde sastāv no 1 (viena) locekļa – Valdes priekšsēdētāja.
2.3. Par Valdes locekli var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kuras darba pieredze, izglītība un kvalifikācija nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi un kura izraudzīta, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteikumus.
2.4. Valdes locekli amatā ievēlē uz statūtos noteikto termiņu un atsauc tās kapitāla daļu turētāja pārstāvis (turpmāk – Dalībnieks) ar lēmumu, kas pieņemts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Mēneša atlīdzību Valdes loceklim nosaka Dalībnieks, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto mēneša atlīdzības noteikšanas kārtību. Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu Valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Ar Valdes locekli slēdz pilnvarojuma līgumu par Valdes locekļa pienākumu izpildi.
2.5. Valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt Valdes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu Dalībniekam.
2.6. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā (atvaļinājums, slimība, komandējums) viņa pienākumus pilda pilnvarota persona.
2.7. Par Valdes sastāva izmaiņu paziņošanu komercreģistra iestādei ir atbildīgs Sabiedrības jurists.

3. VALDES PIENĀKUMI, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA

3.1. Valdes loceklim pienākumi jāpilda saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, statūtiem, Dalībnieka lēmumiem, pilnvarojuma līgumu un šo Nolikumu kā krietnam un rūpīgam saimniekam.
3.2. Valdes pienākumi:
3.2.1. Sabiedrības vadības funkcijas:
3.2.1.1. organizēt un nodrošināt Dalībnieka lēmumu pienācīgu izpildi;
3.2.1.2. atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Sabiedrības statūtiem, Dalībnieka lēmumiem pārvaldīt Sabiedrības mantu un rīkoties ar Sabiedrības īpašumiem, kapitālu un naudas līdzekļiem;
3.2.1.3. rīkoties Sabiedrības budžeta ietvaros;
3.2.1.4. nepieciešamības gadījumā sagatavot un iesniegt Dalībniekam priekšlikumus par izmaiņām Sabiedrības statūtos un citos ar Dalībnieka kompetenci saistītos dokumentos;
3.2.1.5. vadoties no veicamo darbu apjoma un sarežģītības, noteikt Sabiedrības organizatorisko struktūru, struktūrvienību (darbinieku) funkcijas un kompetenci, darbinieku skaitlisko un profesionālo sastāvu, kā arī darba samaksas sistēmu;
3.2.1.6. organizēt un nodrošināt Sabiedrības darbību;
3.2.1.7. apstiprināt Sabiedrības izstrādātos iekšējos normatīvos aktus;
3.2.1.8. sasaukt Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā kārtējās Dalībnieku sapulces, piedalīties tajās;
3.2.1.9. organizēt Sabiedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
3.2.1.10. nodrošināt Sabiedrības gada pārskatu sagatavošanu un iespēju to apstiprināt Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā termiņā un kārtībā;
3.2.1.11. iesniegt Dalībniekam priekšlikumus par Sabiedrības peļņas sadalīšanu;
3.2.1.12. noteikt dokumentu parakstīšanas kārtību;
3.2.1.13. pēc Dalībnieka pieprasījuma sniegt informāciju un pārskatus par Sabiedrības finansiālo stāvokli;
3.2.1.14. izstrādāt Sabiedrības budžeta un darbības plānu (attīstības stratēģiju) un iesniegt to apstiprināšanai Dalībniekam.
3.2.2. Sabiedrības pārstāvības funkcijas:
3.2.2.1. pārstāvēt Sabiedrību tiesiskajās attiecībās ar trešajām personām, tai skaitā, pārstāvēt Sabiedrību valsts, pašvaldību, tiesu u.c. administratīvajās iestādēs un institūcijās;
3.2.2.2. slēgt darījumus:
3.2.2.3. iesniegt un saņemt dokumentus valsts un pašvaldību iestādēs (ieskaitot tiesās, u.c.).
3.2.3. Valde pieņem lēmumus visos Sabiedrības jautājumos, izņemot tos, kuros lēmumus saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Sabiedrības statūtiem pieņem Dalībnieks.
3.3. Valdes tiesības:
3.3.1. vadīt un pārstāvēt Sabiedrību;
3.3.2. pieprasīt Sabiedrības finansiālo pārskatu un iepazīties ar saimnieciskajām darbībām;
3.3.3. sasaukt ārkārtas Dalībnieku sapulci;
3.3.4. slēgt darījumus un uzņemties saistības;
3.3.5. Valdes loceklis var pilnvarot citas personas veikt noteiktas darbības, slēgt noteiktus darījumus;
3.3.6. Valdes loceklis drīkst savienot ieņemamo amatu ar citu amatu tikai ar Dalībnieka rakstveida piekrišanu.
3.4. Valdes atbildība:
3.4.1. Valdes loceklis atbild par zaudējumiem, ko viņš nodarījis Sabiedrībai, izņemot gadījumus, ja viņš rīkojies labā ticībā un saskaņā ar dalībnieka sapulces lēmumu vai Dalībnieka likumīgu rīkojumu.
3.4.2. Dalībnieks var atbrīvot Valdes locekli no atbildības vai slēgt ar viņu izlīgumu.
3.4.3. Valdes loceklis atbild par likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpildi un ievērošanu Sabiedrībā.

4. VALDES SĒDES

4.1. Valdes sēdes Valde sasauc pēc nepieciešamības, norādot sēdes vietu, datumu, laiku un darba kārtību.
4.2. Valdes sēdes vada Valdes priekšsēdētājs.
4.3. Valdes sēdes norises vieta – Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-1005.
4.4. Valdes sēdes ir slēgtas un tajās piedalās Valde un norīkots Sabiedrības darbinieks vai darbinieki.
4.5. Valdes sēdes protokolē Sabiedrības darbinieks, kurš pilda Valdes sēdes sekretāra pienākumus. Valdes sēdes protokolā norāda:
4.5.1. Sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
4.5.2. valdes sēdes norises vietu, datumu un laiku;
4.5.3. valdes locekli un citas personas, kas piedalās sēdē:
4.5.4. darba kārtības jautājumus;
4.5.5. pieņemto lēmumu katrā jautājumā;
4.5.6. balsošanas rezultātus, fiksējot valdes locekļa balsojumu “par” vai “pret” attiecībā uz katru lēmumu;
4.5.7. citu informāciju, ko valdes loceklis pieprasa iekļaut protokolā vai kas nepieciešama, lai precīzi atspoguļotu valdes sēdes norisi.
4.6. Valdes sēdes protokolu paraksta valdes loceklis un Sabiedrības darbinieks, kurš pilda sēdes sekretāra pienākumus.
4.7. Valdes loceklis ir tiesīgs Valdes sēdes laikā izskatīt jebkuru jautājumu, kurš nav iekļauts darba kārtībā.
4.8. Valdes sēdēs pēc Valdes locekļa uzaicinājuma piedalās Sabiedrības darbinieks vai citas pieaicinātās personas, kuru ziņojumi nepieciešami Valdes jautājumu izskatīšanai.
4.9. Ziņojumu par katru darba kārtības jautājumu sniedz persona, kura attiecīgo jautājumu ir gatavojusi.
4.10. Sabiedrības darbinieks, kurš pilda Valdes sēdes sekretāra pienākumus, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad parakstīts Valdes protokols, izsniedz protokola izrakstus par Valdes lēmumiem ar lēmumu izpildi saistītām amatpersonām vai darbiniekiem. Protokola izraksta vai noraksta pareizību sagatavo un apliecina Sabiedrības darbinieks, kurš pilda Valdes sēdes sekretāra pienākumus.
4.11. Gadījumos, kad trešās personas iepazīstināmas ar Sabiedrības Valdes lēmumiem, tiek sagatavota pavadvēstule, kuru kopā ar izrakstu no protokola paraksta Valdes loceklis.
4.12. Valdes sēdes protokolu ar pielikumiem (dokumentiem, uzziņas materiāliem) noformē (caurauklo un numurē), reģistrē un glabā saskaņā ar Sabiedrības lietvedības nomenklatūru.
4.13. Ja pēc protokola parakstīšanas konstatēta gramatikas vai matemātiska aprēķina kļūda, Sabiedrības darbinieks, kurš pilda Vades sēdes sekretāra pienākumus, par to informē Valdes locekli un veic nepieciešamo kļūdas labojumu, ja tas nemaina teksta satura būtību.
4.14. Valdes lēmumu izpildi organizē un nodrošina Valdes loceklis. Par konkrētu Valdes lēmumu izpildi ir atbildīgs Valdes norīkots Sabiedrības darbinieks.

5. VALDES PIEŅEMTIE DOKUMENTI UN TO IZPILDES KONTROLE

5.1. Valdes pieņemtie (apstiprinātie) dokumenti (lēmumi) tiek noformulēti lēmumu, rīkojumu veidā, kā arī ar apstiprinājuma vai saskaņojuma uzrakstu.
5.2. Valdes pieņemtie (apstiprinātie) dokumenti (lēmumi) tiek reģistrēti ar kalendāro datumu, kurā tie pieņemti.
5.3. Valdes pieņemtie (apstiprinātie) dokumenti (lēmumi) stājas spēkā nekavējoties, ja Valde nenosaka citu spēkā stāšanās datumu.
5.4. Valdes lēmumu atcelt vai grozīt var tikai ar citu Valdes lēmumu.
5.5. Valdes dokumenti (lēmumi) ir saistoši visiem Sabiedrības darbiniekiem.
5.6. Valdes pieņemtie (apstiprinātie) dokumenti (lēmumi) ir noformējami atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

6. KONKURENCES AIZLIEGUMS UN INTEREŠU KONFLIKTU IDENTIFICĒŠANA UN NOVĒRŠANA VALDES LOCEKĻA DARBĪBĀ

6.1. Ja sabiedrības intereses saduras ar Valdes locekļa, viņa laulātā, radinieka vai svaiņa interesēm, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, jautājumus izlemj Dalībnieks. Valdes loceklim ir pienākums par šīm interesēm paziņot Dalībniekam.
6.2. Valdes loceklim savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interešu konfliktiem un jābūt maksimāli neatkarīgam no jebkādiem ārējiem apstākļiem, ar vēlmi uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, pieņemot jebkurus ar Sabiedrības darbību saistītus lēmumus.
6.3. Valdes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, pat šķietamu, interešu konfliktu rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, Valdes loceklis vadās no Sabiedrības interesēm un neizmanto Sabiedrībai izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. Jautājumos, ko nereglamentē Nolikums, Valdes loceklis vadās no Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Sabiedrības statūtiem un Dalībnieka lēmumiem.
7.2. Nolikuma un tā grozījumu apstiprināšanai ir nepieciešama Dalībnieka piekrišana.
7.3. Šis Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi.

SIA „Rīgas serviss”

Vienotais reģ. Nr.: 40103058501

PVN maks.Nr.: LV40103058501

Adrese: Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-1005

Banka: A/S SEB banka,

Kods: UNLALV2X

Konts: LV87UNLA0040006050000

Administrācija

Valdes priekšsēdētājs Juris Redzobs
Tālr. 67326206, e-pasts: juris.redzobs@rigasserviss.lv

Galvenā finansiste Aļona Hlomova
Tālr. 67323392, e-pasts: alona.hlomova@rigasserviss.lv

Biroja administratore Ilze Romančuka
Tālr. 67326206, e-pasts: info@rigasserviss.lv

Izpilddirektors Artūrs Pīgožnis
Tālr. 22310226, e-pasts: arturs.pigoznis@rigasserviss.lv

 

Avārijas dispečerdienests un Inženiertehnisko tīklu apkalpošanas dienests

Dienesta vadītāja Svetlana Peņkalova

E-pasts: svetlana.penjkalova@rigasserviss.lv

Remontdarbu dispečers
Tālr. 80009917, e-pasts: avarijas@rigasserviss.lv

Projektu vadītāja Sanda Brēde
Tālr. 28458330, e-pasts: sanda.brede@rigasserviss.lv

Administratore Nataļja Lapsa
Tālr. 27010990, e-pasts: natalja.lapsa@rigasserviss.lv

 

Apkalpošanas dienests

Apkalpošanas dienesta vadītājs Raimonds Babris
Tālr. 20389941, e-pasts: raimonds.babris@rigasserviss.lv

 

Tehniskā nodrošinājuma nodaļa

Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Agnese Draška

Tālr. 22324447, e-pasts: agnese.draska@rigasserviss.lv

 

 

SIA “Rīgas serviss” biroja adrese: Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-1005

SIA “Rīgas serviss” darba laiks:

Pirmdien: 8.00-17.00

Otrdien: 8.00-16.30

Trešdien: 8.00-16.30

Ceturtdien: 8.00-16.30

Piektdien: 8.00-16.00

PRIVĀTUMA ATRUNA

SIA “Rīgas serviss” (turpmāk – Sabiedrība) privātuma atrunas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus.

Sabiedrības kontaktinformācija: juridiskā adrese: Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-1005, Tālr. nr. +371 67326206, e-pasts: info@rigasserviss.lv.

Sabiedrība nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. Sabiedrības personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālists.

Ar Sabiedrības personas datu aizsardzības speciālistu Āri Augstkalnu datu aizsardzības jautājumos var sazināties, zvanot uz +371 26222244 vai rakstot uz datu.specialists@rigasserviss.lv. Darām Jums zināmu, ka minētie saziņas veidi ar Sabiedrības personas datu aizsardzības speciālistu nav domāti ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu kā datu subjekta tiesības.

Informējam Jūs, ka Sabiedrība var izmainīt šo Privātuma atrunu, tāpēc pārbaudiet to, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un esiet iepazinušies ar tās izmaiņām.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2021. GADA 20. NOVEMBRĪ

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

Sabiedrība apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Fiziskās personas identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un tā izpildei;
 • Personāla vadībai, tai skaitā personāla atlasei, darba līguma noslēgšanai un izpildei, grāmatvedības prasību izpildei attiecībā pret darba algas aprēķināšanu, tajā skaitā, attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai, darbinieku sociālo labumu nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas organizēšana, u.c.); darba laika un pienākumu izpildes kontrolei;
 • Drošības nodrošināšanai veicot videonovērošanu Pārziņa telpās, ar mērķi nodrošināt īpašuma aizsardzību pret prettiesiskām darbībām, novēršot īpašuma tiesību aizskārumu, nesaudzīgu lietošanu, bojāšanu, zādzības, u.c. īpašumtiesības apdraudējumus;
 • Pretenziju, iesniegumu, sūdzību un ierosinājumu izskatīšanai un to apstrādei;
 • Interneta vietnes uzturēšanai un darbībās nodrošināšanai, tai skaitā saziņai ar datu subjektu, izmantojot interneta vietni www.rigasserviss.lv.

Informējam, ka šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem, kuri ir nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

 • saskaņā ar Jūsu skaidru, brīvu un nepārprotamu sniegtu piekrišanu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts);
 • datu apstrāde izriet no Jūsu kā datu subjekta līgumsaistībām vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts);
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts);
 • apstrāde ir vajadzīga Sabiedrības, Jūsu vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanai (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

Telefona sarunu audio ierakstu un videonovērošanas veikšana

Sabiedrība veic videonovērošanu teritorijā ar mērķi:

 • nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošības apdraudējuma riska mazināšanu;
 • noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai.

Informācija par videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas.

Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai Sabiedrības pilnvarotas personas saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.

Sabiedrība veic telefona sarunu ierakstu saglabāšanu ar mērķi nodrošināt Sabiedrības sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Personas datu saņēmēji

No Sabiedrības personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā.

Sabiedrība personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Sabiedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Sabiedrības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus uz trešo pasaules valsti, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

Personas datu glabāšanas ilgums

Sabiedrība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
 • videonovērošanas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas pēc to ierakstīšanas, pēc attiecīgā termiņa, tos dzēšot (izņemot gadījumus, kad glabāšanu pieprasa tiesībsargājošās iestādes noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai).

 Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Sabiedrība par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties Sabiedrības un iegūt informāciju.
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • Sabiedrība veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to e-pastu, kuru datu subjekts ir norādījis iesniegumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties Sabiedrības vai sazināties ar Sabiedrības datu aizsardzības speciālistu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17-2, Rīga, LV-1050).

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Sabiedrība to nedara.

Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 • Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, rakstot uz e-pastu info@rigasserviss.lv vai iesniedzot iesniegumu Sabiedrības juridiskajā adresē, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
 • Atsaucot piekrišanu nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

KANDIDĀTU PRIVĀTUMA ATRUNA

SIA “Rīgas serviss” (Reģ. Nr. 40103058501 (turpmāk – Pārzinis) sargās un cienīs mūsu Potenciālo darba ņēmēju (turpmāk – Kandidātu) privātumu.

Šī Privātuma atruna attiecas uz Kandidātiem – fiziskām personām.

SIA “Rīgas serviss” kā Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – Regula, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

Pārziņa kontaktinformācija:

juridiskā adrese – Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-1005, e-pasts: info@rigasserviss.lv.

Pārzinis, ievērojot Regulā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos par personas datu aizsardzību noteikto, ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, nodrošinot personas datu konfidencialitāti personas datu aizsardzības jomā.

Ar šo Privātuma atrunu Pārzinis paskaidro, kā tiek apstrādāti Potenciālo darba ņēmēju personas dati, paskaidrojot to tiesību īstenošanas kārtību un citus ne mazāk svarīgus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.

Personas datu apstrādes mērķi un to tiesiskie pamati

Pārzinis veic Kandidātu datu apstrādi, saņemot Jūsu CV un pieteikuma vēstuli (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu). Informējam, ka personas datu un informācijas iesniegšana uzskatāma par Kandidāta piekrišanas apliecinājumu turpmākajai personas datu apstrādei atlases procesā.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Pārzinim ir pienākums ievērot vienu no Regulā minētajiem datu apstrādes pamatprincipiem (“precizitāte”), tādejādi lūdzam Jūs sniegt Pārzinim tikai precīzus personas datus un jebkuru to izmaiņu gadījumā mūs par to informēt.

Personas datu saņēmēji

No Pārziņa personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā, reģistrējot personas, kuras ir ieguvušas informāciju no Pārziņa.

Pārzinis nenodod personas datus uz trešajām pasaules valstīm.

Personas datu glabāšanas ilgums

Personas datu glabāšanas termiņi tiek noteikti, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķi un tā tiesisko pamatojumu.

Gadījumā, ja ar Kandidātu netiek noslēgtas darba tiesiskās attiecības, tad to Kandidātu personas dati tiek glabāti 4 (četrus) mēnešus pēc vakances konkursa beigām, izņemot gadījumus, ja ir saņemta atsevišķa piekrišana Kandidāta personas datu turpmākajai glabāšanai.

Ja Jūsu kandidatūra amatam tiks izvirzīta turpmākām konkursa kārtām, Jūsu CV un citi tam pievienotie dokumenti tiks pievienoti personāla atlases dokumentācijai un uzglabāti saskaņā ar normatīvo tiesību aktu prasībām.

Informējam, ja Jūs būsiet iesniedzis CV un tam pievienotos dokumentus, neadresējot konkrētai amata vakancei, vai devuši piekrišanu izmantot CV un tam pievienotos dokumentus arī citu amata vakanču gadījumā, Jūsu personas dati tiks uzglabāti 1 gadu. Jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu šādu datu glabāšanai.

Kandidāta tiesības ir:

 • Tiesību aktos noteiktajā kārtībā, vērsties pie Pārziņa un iegūt informāciju par savām personas datu kategorijām, kuras ir Pārziņa rīcībā, to datu apstrādes mērķiem, personas datu saņēmējiem un glabāšanas periodiem;
 • Tiesības uz personas datu atjaunošanu

Ja ir notikušas izmaiņas Jūsu personas datos, kurus esiet mums sniedzis, lūdzam sazināties ar mums un iesniegt aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt personas datu apstrādes nolūkus.

 • Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs sniegsim atbildi normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (ne vēlāk kā viena mēneša laikā).

Jūs varat realizēt savas kā datu subjekta tiesības kādā no sekojošiem veidiem:

1) iesniedzot iesniegumu klātienē un identificējot sevi Pārziņa birojā (adrese Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-1005), katru darba dienu no plkst. 8:00-17:30;

2) iesniegumu nosūtot pa pastu uz adresi: Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-1005.

3) nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz mūsu e-pastu: info@rigasserviss.lv.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no situācijas, paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību.

 • Jebkurā brīdī rakstiski atsaukt savu sniegto piekrišanu.

Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei. Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm;

 • Konstatētos Pārkāpuma gadījumos iesniegt sūdzību Pārzinim vai uzraudzības iestādei.

Profilēšana

Automātisku personas datu apstrādi – profilēšanu Pārzinis neveic.

TRAUKSMES CELŠANA

Informācija trauksmes cēlējiem:

Trauksmes celšanas kārtība, pietiekuma veidlapa un iekšējie notiekumi

Kas ir trauksmes celšana?

Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli. Likums palīdz novērst pārkāpumus, pirms nodarīts kaitējums sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām.

Kas ir trauksmes cēlēji?

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju (ziņo) par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm un par šo pārkāpumu persona uzzinājusi, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kura informē par pārkāpumu anonīmi vai izmantojot pseidonīmi.

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt šādos veidos:

Trauksmes cēlējs ziņojumu var iesniegt:

 • elektroniska dokumenta forma, nosūtot uz e-pasta adresi: trauksme@rigasserviss.lv;
 • papīra dokumenta forma, nosūtot pa pastu (Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-1005);
 • mutiski, vēršoties pie atbildīgās personas, aizpildot veidlapu.

Trauksmes cēlējam iesniedzot ziņojumus, SIA “Rīgas serviss” aicina izmantot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.

Trauksmes cēlējam, nosūtot ziņojumu elektroniski (trauksme@rigasserviss.lv), ir pienākums:

 • norādīt, ka tas ir trauksmes celšanas ziņojums, lai to nekavējoties varēto norobežot no pārējās saņemtās korespondences un nodrošināt personas datu aizsardzību;

Trauksmes cēlējam, nosūtot ziņojumu pa pastu, ir pienākums:

 • nodrošināt, ka aploksne ir slēgta;
 • norādīt precīzu pasta adresi;
 • uz aploksnes uzrakstīt “Trauksmes cēlēja ziņojums” un iemetot pastkastītē, kas atrodas SIA “Rīgas serviss” ēkas Rāmuļu iela 24, Rīga, 1.stāva fojē vai nosūtot to pa pastu uz adresi Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-1005.

Par ziņojumu nav uzskatām anonīms iesniegums. Pēc trauksmes celšanas ziņojuma saņemšanas iesniedzēja dati tiek pseidonomizēti un nav pieejami iesnieguma izskatītājiem. Iesnieguma saturs ir ierobežotas pieejamības informācija.

Papildus informācija par trauksmes celšanas būtību, ziņošanas mehānismiem, kompetento institūciju saraksti, ir pieejam vietnē www.trauksmescelejs.lv.

SIA “Rīgas serviss” atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos ir Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja Ilze Romančuka, mob.t. 29900583, e-pasts: trauksme@rigasserviss.lv.